Uzyskaj 20% zniżki! arrow_drop_up

Pozycja została dodana

Przejdź do treści

Limited-Time Offer: Save Big on Compression Socks & More!

Free Shipping Worldwide | 30-Day Free Returns

Elevate Your Active Lifestyle with Physix Gear's Premium Products.

Get in touch with us

Regulamin | Physix Gear Sport

The Sultans Warehouse Ltd (Physix Gear Sport) ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

 

WSTĘP

 

Warunki („Warunki”) opisują, w jaki sposób The Sultans Warehouse Ltd, Unit 59 Cariocca Business Park, Hellidon Close, Ardwick, Manchester, England, M12 4AH]( „Firma,” „my,” i „nasz”) regulują korzystanie z tej strony internetowej www.physixgear.com / https://shop.physixgear .com („Witryna”). Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące korzystania z Witryny. Spółka może zmienić Regulamin w dowolnym momencie. Spółka może poinformować Cię o zmianach Regulaminu za pomocą dostępnych środków komunikacji. Firma zaleca częste sprawdzanie Witryny, aby zobaczyć aktualną wersję Warunków i ich poprzednie wersje.

 

Jeśli reprezentujesz podmiot prawny, oświadczasz, że jesteś upoważniony przez taki podmiot prawny do zawarcia Warunków jako podmiot prawny, który reprezentujesz.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności jest dostępna na osobnej stronie. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie. Rozumiesz, że korzystając z Witryny, potwierdzasz, że przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie z Polityką prywatności.

 1. [TWOJE KONTO]

[Podczas korzystania z Witryny użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swojego konta, hasła i innych danych uwierzytelniających oraz za bezpieczny dostęp do swojego urządzenia. Nie możesz nikomu przypisywać swojego konta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, który wynika z przywłaszczenia lub kradzieży Twojego konta. Firma może odmówić lub anulować usługę, zamknąć konto oraz usunąć lub edytować zawartość.

Spółka nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia (szesnaście). Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat, nie możesz korzystać z Witryny i nie możesz zawierać Warunków w żadnych okolicznościach.]

 1. USŁUGI

Witryna umożliwia korzystanie z Usług dostępnych w Witrynie. Nie będziesz korzystać z usług w celach niezgodnych z prawem.

Możemy, według własnego uznania, ustalać opłaty za korzystanie z Witryny dla Ciebie. Wszystkie ceny są publikowane osobno na odpowiednich stronach w Witrynie. Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić wszelkie opłaty.

Możemy korzystać z certyfikowanych systemów płatności, które również mogą mieć swoje prowizje. Takie prowizje mogą zostać nałożone na Ciebie, gdy wybierzesz konkretny system płatności. Szczegółowe informacje o prowizjach takich systemów płatności można znaleźć na ich stronach internetowych.

 1. USŁUGI TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do innych witryn, aplikacji i platform (zwanych dalej „Witryny połączone”).

Spółka nie kontroluje Witryn połączonych i nie ponosi odpowiedzialności za treść i inne materiały Witryn połączonych. Firma udostępnia te linki w celu zapewnienia funkcjonalności lub usług w Witrynie.

 1. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Firma udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny z jednego urządzenia zgodnie z Warunkami.

Nie będziesz korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. Nie możesz korzystać z Witryny w sposób, który może wyłączyć, uszkodzić lub ingerować w Witrynę.

Wszystkie treści obecne w Witrynie obejmują tekst, kod, grafikę, logo, obrazy, kompilację, oprogramowanie używane w Witrynie (zwane dalej i powyżej „Treścią”). Treść jest własnością Firmy lub jej kontrahentów i jest chroniona prawami własności intelektualnej, które chronią takie prawa.Zgadzasz się na wykorzystanie wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności lub ograniczeń zawartych w Treści i nie możesz zmieniać Treści

Użytkownik nie może publikować, przesyłać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w przekazywaniu ani tworzyć i sprzedawać prac pochodnych ani w jakikolwiek inny sposób korzystać z Treści. Korzystanie z Witryny nie uprawnia do jakiegokolwiek nielegalnego i niedozwolonego korzystania z Treści, a w szczególności nie może zmieniać praw własności ani informacji w Treści. Będziesz korzystać z Treści wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma nie udziela żadnych licencji na własność intelektualną Firmy.

 1. MATERIAŁY FIRMY

Przesyłając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając swoje Treści, dajesz Firmie możliwość korzystania z Twoich Treści w związku z prowadzeniem działalności Firmy, w tym między innymi prawa do przesyłania, publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, publicznego wykonywać, kopiować, reprodukować i tłumaczyć Treści; oraz opublikować Twoje imię i nazwisko w związku z Twoją Treścią.

Żadna rekompensata nie będzie wypłacana w związku z korzystaniem z Treści użytkownika. Firma nie jest zobowiązana do publikowania lub korzystania z jakichkolwiek Treści, które możesz nam wysłać i może usunąć Treści w dowolnym momencie.

Przesyłając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając swoje Treści, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszystkie prawa do swoich Treści.

 1. ZASTRZEŻENIE NIEKTÓRYCH ZOBOWIĄZAŃ

Informacje dostępne za pośrednictwem Witryny mogą zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości. Firma nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości i błędy.

Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności i aktualności Treści zawartych w Witrynie i usług dostępnych w Witrynie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie Treści i usługi są świadczone na zasadzie „tak jak są”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tej Treści i usług, w tym gwarancji i postanowień dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne, szkody karne, w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty przyjemności, danych lub zysków, w związku z korzystaniem lub wykonywaniem Witryny w kontekście niemożności lub opóźnienia w korzystaniu z Witryny lub jej usług, lub jakiejkolwiek Treści Witryny, lub w inny sposób wynikających z korzystania z Witryny, w oparciu o odpowiedzialność kontraktowa i pozaumowna lub z innego powodu.

Jeśli wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, wynikowe lub przypadkowe, jest zabronione w konkretnym przypadku, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Ciebie.

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Firmę, jej menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów i osoby trzecie przed wszelkimi kosztami, stratami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), zobowiązaniami dotyczącymi lub wynikającymi z Twojej przyjemności lub niemożność korzystania z Witryny lub jej usług oraz usług i produktów Spółki, naruszenie przez Ciebie Warunków lub naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich lub naruszenie obowiązującego prawa. Może przyjąć wyłączną obronę, a Ty będziesz współpracować z Firmą w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

 1. ROZWIĄZANIE I OGRANICZENIE DOSTĘPU

Firma może zamknąć dostęp i konto do Witryny i powiązanych z nią usług lub dowolnej części w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków.

 1. RÓŻNE

Prawem właściwym dla Warunków jest prawo materialne kraju, w którym Spółka jest założona, z wyjątkiem norm kolizyjnych. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w jurysdykcjach, które nie wprowadzają w życie wszystkich postanowień Warunków.

Żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie lub stosunek agencyjny nie mogą być domniemane między Tobą a Firmą w wyniku Warunków lub korzystania z Witryny.

Żadne postanowienie Warunków nie stanowi odstępstwa od prawa Firmy do przestrzegania żądań lub wymagań organów rządowych, sądowych, policyjnych i organów ścigania dotyczących korzystania z Witryny.

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas klauzule nieważne lub niewykonalne zostaną uznane za zastąpione ważnymi i wykonalnymi klauzulami, które będą podobne do oryginalnej wersji Warunków i innych części oraz sekcje Warunków mają zastosowanie do Ciebie i Spółki.

Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Witryny, a Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty i oferty, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między Tobą a Firmą.

Firma i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wypełnieniu swoich zobowiązań, gdy niewykonanie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą Spółki, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarg, zamieszek, działań, regulacji, ustawodawstwa lub nakazów rządowych, aktów terrorystycznych, wojny lub jakiejkolwiek innej siły poza kontrolą Spółki.

W przypadku kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub przyczyn działań między Firmą a Tobą dotyczących Witryny lub innych powiązanych kwestii lub Warunków, Ty i Firma zgadzacie się podjąć próbę rozwiązania takich kontrowersji, żądań, roszczenia, spory lub przyczyny działania w drodze negocjacji w dobrej wierze, a w przypadku niepowodzenia takich negocjacji, wyłącznie przez sądy kraju, w którym Spółka jest założona.

 1. Reklamacje

Zobowiązujemy się rozstrzygać wszelkie skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszych Warunków lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: complaints@physixgear.com. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą skargę, na którą zwróciliśmy naszą uwagę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została odpowiednio rozwiązana, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych

 1. Informacje kontaktowe

Cieszymy się z Twoich komentarzy lub pytań dotyczących niniejszych Warunków. Możesz skontaktować się z nami pisemnie pod adresem info@physixgear.com

.

Easy Returns

Hassle-free and straightforward returns

Safe and Secure Payment

All payments are processed securely

24/7 Email Support

Our support team is available 24/7

Fast Shipping

Quick and efficient shipping to get your orders super fast